Vakantiehuizen.nl is een onderdeel van InternetAdres.

Algemene Voorwaarden voor plaatsing van advertenties door InternetAdres, hierna te noemen InternetAdres.

1. Plaatsingsopdrachten
1.1 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot plaatsing accepteert de adverteerder, hierna te noemen “opdrachtgever” de
onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
1.2 Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan InternetAdres gegeven plaatsingsopdracht is bindend voor opdrachtgever en
kan door opdrachtgever niet worden herroepen anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InternetAdres. Een
plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door InternetAdres wordt aanvaard zal door InternetAdres schriftelijk aan opdrachtgever
worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart InternetAdres de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te hebben
aanvaarden, zoals deze in de opdrachtbevestiging is gespecificeerd. Eerst door deze bevestiging is InternetAdres gebonden.
2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen InternetAdres en opdrachtgever. Afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene
Voorwaarden blijven toepasselijk behoudens voorzover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke
nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.
3. Wijze van uitvoering
3.1 In beginsel wordt slechts een maal per jaar de verspreide informatie door InternetAdres geactualiseerd.
3.2 InternetAdres is vrij in de bepaling, wijziging en lay-out van de website pagina’s, onder deze bepaling wordt tevens begrepen de
omschrijving, benaming van producten en indeling van rubrieken en rubriceren van producten, dit alles in de meest brede zin van het
woord. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens InternetAdres ontlenen.
3.3 Opdrachtgever dient voor de hem door InternetAdres gegeven datum, die tussen partijen als fatale datum geldt, direct door
InternetAdres te gebruiken materiaal van de opgedragen advertenties aan InternetAdres te doen toekomen. Specificaties waaraan
het materiaal dient te voldoen zijn verkrijgbaar bij InternetAdres. Indien InternetAdres niet tijdig, direct voor verwerking geschikt
materiaal heeft ontvangen, is InternetAdres gerechtigd de opdracht met ander beeldmateriaal (zoals bijvoorbeeld standaard logo’s)
aan te vullen.
3.4 De plaatsingsopdracht wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, welke aanvangt conform de overeengekomen plaatsingsdatum,
doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de overeengekomen betaling en die niet tussentijds is op te zeggen.
3.5 InternetAdres heeft wel het recht maar niet de plicht om in haar Internetsite de haar langs officiële of openbare weg ter kennis
gekomen wijzigingen of aanvullingen van informatie (zoals telefoon, fax, e-mail of postcodes) te verwerken, zonder voorafgaande
opdracht of machtiging van de opdrachtgever.
3.6 InternetAdres heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere
gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren.
3.7 InternetAdres heeft het recht de advertenties en andere informatie in een door InternetAdres te bepalen vorm vast te leggen op
andere informatiedragers en media dan in de plaatsingsovereenkomst met opdrachtgever overeengekomen en deze te verspreiden,
zonder opdracht of machtiging van opdrachtgever en zonder dat opdrachtgever daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
3.8 Een eventuele ondersteuning door InternetAdres bij het ontwerpen van advertenties geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat
opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.
4. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens met
betrekking tot de plaatsing.
4.2 Opdrachtgever wordt geacht de juistheid te hebben aanvaard van de schriftelijke weergave van de plaatsingsopdracht zoals deze
door InternetAdres aan hem is toegezonden, waarop door hem niet of niet tijdig met correcties is gereageerd.
4.3 InternetAdres aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of van
de zijde van opdrachtgever aan InternetAdres verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan op het
Internet en/ of ander product. Opdrachtgever vrijwaart InternetAdres voor aanspraken van derden terzake, inclusief de in verband
daarmee door InternetAdres te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart opdrachtgever InternetAdres voor aanspraken van
derden uit hoofde van enig recht van intellectuele/ industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie
door InternetAdres, op welke wijze dan ook, van enige door of van de zijde van opdrachtgever aan InternetAdres verstrekte teksten,
afbeeldingen en/ of andere gegevens.
5. Plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden.
5.1 Indien door opdrachtgever een plaatsingsopdracht wordt verstrekt ten behoeve van derde, staat opdrachtgever er jegens
InternetAdres voor in dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform deze voorwaarden met opdrachtgever wordt
overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart InternetAdres voor aanspraken van de betreffende derde terzake, inclusief de in verband
daarmee door InternetAdres te maken kosten. Voorts vrijwaart opdrachtgever InternetAdres ook bij plaatsingsopdrachten ten
behoeve van derden voor aanspraken van derden (ook andere derden) uit hoofde van enig recht op intellectueel/ industrieel
eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door InternetAdres, op welke wijze dan ook, van enig door of
zijdens opdrachtgever aan InternetAdres verstrekte teksten, afbeeldingen en/ of andere gegevens.
5.2 In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde is en blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daarvoor
aan InternetAdres verschuldigde vergoeding.
5.3 InternetAdres heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van derde zich daarover
met die derde te onderhouden.
5.4 Bij een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde kunnen door InternetAdres per geval bijzondere voorwaarden voor de
aanvaarding van een dergelijke plaatsingsopdracht worden gesteld.
6. Overmacht
In geval van verhindering van de nakoming door InternetAdres van een verplichting ten gevolge van overmacht, wordt de betreffende
verplichting van InternetAdres voor de duur van de overmacht opgeschort. Opdrachtgever kan aan deze verhindering geen financiële
gevolgen verbinden. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van InternetAdres onafhankelijke, ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst/ plaatsingsopdracht al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de
betreffende verplichting van InternetAdres tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Indien InternetAdres door de
uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit
eveneens als overmacht voor InternetAdres jegens opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft
InternetAdres eenzijdig en uit zichzelf het recht om de overeenkomst geheel of wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen
te ontbinden, zonder hier de opdrachtgever van in kennis te stellen. Na deze ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige
aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende plaatsingsovereenkomst.7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Alle door InternetAdres genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Indien door overheids- of andere organen ten aanzien van het
geleverde of de omzet daarvan mocht worden overgegaan tot het heffen, wijzigen of intrekken van belastingen, rechten, heffingen en/
of andere lasten, zal de prijs dienovereenkomstig worden gewijzigd.
7.2 De in de plaatsingsovereenkomst opgenomen plaatsingskosten zijn verschuldigd bij vooruitbetaling.
7.3 Facturen inzake van door InternetAdres aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na
factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijke een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien in de bevestiging van de
plaatsingsopdracht en op de factuur is vermeld, dat het factuurbedrag door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient
opdrachtgever te zijner keuze het gehele factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij de betreffende termijnen
op de daarvoor aangegeven vervaldata.
7.4 Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening van InternetAdres, vermeld op de plaatsingsopdracht
en de factuur.
7.5 Betalingen aan vertegenwoordigers van InternetAdres zijn slechts kwijtend voor de opdrachtgever indien en voorzover voor de
betreffende betaling door de vertegenwoordiger van InternetAdres aan opdrachtgever een voorgedrukte, genummerde en door
InternetAdres ondertekende kwitantie is verstrekt.
8. Gevolgen van niet tijdige betaling.
8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan InternetAdres (waaronder begrepen een termijn betaling als bedoeld in
art 7.1) tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens InternetAdres in gebreke, zonder dat enige aanmaning is vereist.
8.2 In geval opdrachtgever jegens InternetAdres in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement
van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan InternetAdres verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder
dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
8.3 Bij niet tijdige betaling van enige bedrag door opdrachtgever aan InternetAdres is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand,
tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een
gehele maand gerekend.
8.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan InternetAdres komen alle daardoor aan InternetAdres
veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die desverzocht onverwijld aan
InternetAdres zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van InternetAdres worden gefixeerd op 15% van het
verschuldigde bedrag met een minimum van fl. 100,--.
8.5 InternetAdres heeft het recht, om ingeval opdrachtgever enige aan InternetAdres verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft
voldaan, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de
plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake hiervan enige aanspraak jegens
InternetAdres zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van InternetAdres jegens opdrachtgever uit hoofde van
de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. Met name blijft InternetAdres gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst
bepaalde vergoeding.
9. Opzegging, verlenging en tariefsverhogingen
9.1 Indien de plaatsingsovereenkomst niet uiterlijk schriftelijk 2 maanden voor het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan door
een van de partijen is opgezegd, wordt de plaatsingsovereenkomst geacht wederom voor dezelfde duur te zijn aangegaan, onder
dezelfde voorwaarden, echter met uitzondering van de hoogte van de plaatsingskosten, voorzover InternetAdres daarin wijzigingen
wenst aan te brengen op de wijze zoals vermeld in art 9.2
9.2 Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de contractsperiode zal InternetAdres de opdrachtgever een voorstel doen tot verlening
van de plaatsingsovereenkomst, in welk voorstel de nieuwe plaatsingskosten zijn opgenomen, welke vergoeding geldt indien de
overeenkomst wordt verlengd. Indien de opdrachtgever de plaatsingsovereenkomst niet opzegt overeenkomstig art 9.1, wordt de
opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de voorgestelde plaatsingskosten.
9.3 InternetAdres behoudt zich het recht om de plaatsingskosten telkens na het verstrijken van een vol contractsjaar te verhogen.
10. Klachten
10.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 1 maand na openbaarmaking op het
Internet, schriftelijk door InternetAdres te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
10.2 Een klacht die InternetAdres aanleiding geeft tot wijziging in de betreffende advertentie zal door InternetAdres binnen 30 dagen na
aanvaarding van de klacht door InternetAdres worden verwerkt.
11. Aansprakelijkheid InternetAdres
11.1 InternetAdres aanvaard generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door
schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.
11.2 In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is InternetAdres jegens
opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/ nalatigheid van
InternetAdres of enige in haar onderneming werkzame personen. InternetAdres is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade,
gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.
11.3 InternetAdres is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van andere opdrachtgevers in dezelfde
rubriek of elders op de Internetsite, welke afbreuk mocht doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn publicatie.
11.4 Indien InternetAdres krachtens de voorgaande artikelen jegens de opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat InternetAdres in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde
gedeelte daarvan. Daarnaast is InternetAdres, ter uitsluitende beoordeling van InternetAdres, in een voorkomend geval bereid om bij
te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch ten
hoogste tot het bedrag bedoeld in de vorige zin.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart InternetAdres voor aanspraken van afnemers en andere raadplegers van de Internetsite, in verband met de
via Internet aangeboden en verspreide producten
11.6 InternetAdres is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met
oorzaken die buiten de invloedsfeer van InternetAdres zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/ of
apparatuur van de gebruiker.
12. Bevoegde rechter.
Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en InternetAdres, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij
uitsluiting worden beslist door de rechtbank te Den Haag.
13. Toepasselijk recht.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.